Generelle oppdragsvilkår for Malejo AS


1. Anvendelsesområde

Disse generelle oppdragsvilkår gjelder for alle typer oppdrag utført av Malejo AS. Disse generelle vilkårene gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbeskrivelsen for det enkelte oppdrag.

Ved eventuell motstrid mellom bestemmelser i disse generelle oppdragsvilkårene og vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelse for det enkelte oppdrag og/eller av særskilte rammeavtaler med kunder, vil de sistnevnte vilkår ha forrang.

2. Oppdraget

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag og/eller i særskilte rammeavtaler med kunden. Oppdraget kan bli endret eller utvidet underveis

3. Ansvarlig for utførelse av oppdraget

En prosjektansvarlig hos Malejo AS vil ha det overordnede ansvar for hvert enkelt oppdrag. Andre ressurser og personale vil bli benyttet i arbeidet hvor det er hensiktsmessig.

4. Taushetsbelagt informasjon

De alminnelige regler om taushetsplikt gjelder for alle oppdrag Malejo påtar seg.

Taushetsbelagt informasjon vil kunne tilflytte andre i Malejo enn den prosjektleder som har påtatt seg oppdraget der dette anses som hensiktsmessig for en effektiv utførelse av oppdraget, jf. punkt 3 ovenfor.

Når en konkret sak har blitt offentlig kjent forbeholder Malejo seg retten til å benytte informasjonen i sin markedsføring. I et slikt tilfelle forbeholder Malejo seg også rett til å benytte kundens logo i vårt markedsføringsmateriell.

4. Taushetsbelagt informasjon

Personopplysningene brukes til korrespondanse, utarbeidelse av tilbud, produksjonsplaner o.l. og kun øvrig nødvendig bruk for leveranse ihht inngåtte avtaler mellom behandlingsansvarlig og databehandler.

5. Salær

Malejo baserer sitt salær i hovedsak på medgått ressursinnsats justert for sakens kompleksitet, oppnådde resultater og de interesser som ivaretas ved utførelsen av oppdraget. Salæret beregnes normalt ut fra den tid den enkelte konsulent har brukt på oppdraget, basert på Malejos gjeldene prisliste. Malejos priser varierer avhengig av prosjektets type, omfang og kompleksitet.

På oppdrag der utstyr ut over standard utstyr til de enkelte oppdragstypene må benyttes vil dette faktureres med utgangspunkt i Malejos gjeldende prisliste for utstyr.

Prisene som avtales for et oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Prislistene er gjenstand for jevnlig regulering. Reguleringer som følger den generelle kostnadsutviklingen, vil ikke bli meddelt kunden særskilt.

I tillegg kommer merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter i samsvar med de til enhver tid gjeldene regler.

Er det gitt et estimat for totalt salærkrav for hele oppdraget, er dette kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er avtalt skriftlig. Det vil bli varslet når antall timer overgår 10% av oppgitt estimat.

6. Utgifter og utlegg

I tillegg til salær skal kunden betale for utlegg som Malejo har i forbindelse med oppdraget, slik som reiseutgifter, parkeringsavgift etc. Dersom oppdraget medfører bruk av Malejos medarbeidere, forbruk av materiell eller hjelpemidler ut over det ordinære, for eksempel i form av kopiering, kontormateriell, bruk av databaser, nødvendig overtid hos personell mv., vil kostnadene ved dette også bli belastet kunden. Malejo vil konsultere kunden før kunden belastes med betydelige utgifter eller utlegg.

Malejo vil ikke beregne påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift eller andre offentlige avgifter hvor det er påkrevd.

På prosjekter som krever reising og/eller overnatting vil Malejo fakturere reisetid etter gjeldene prisliste, og reise- og diettkostnader etter statens til enhver tid gjeldene satser.

Dersom Malejo engasjerer tredjeparter på kunders vegne, gjør vi det som kundens representant og kunden er selv ansvarlig for tredjepartens honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter.

7. Fakturering og betaling

Med mindre annet er særskilt avtalt, fakturerer Malejo normalt etter hvert oppdrag med spesifisert faktura.

I noen tilfeller vil Malejo kreve at deler av totalbeløp eller estimert totalbeløp faktureres før oppstart og/eller underveis i prosjektet. Det vil i slike tilfeller utstedes en sluttfaktura etter ferdigstilling av prosjekt for å korrigere faktisk ressursbruk på hvert prosjekt.

Betalingsfristen er 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er særskilt avtalt.

Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes, forbeholder Malejo seg retten til å;

a) Kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader,

b) Avbryte all ytterlige oppdragsutførelse, både i det aktuelle oppdrag og i andre oppdrag, og/eller

c) Utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv.

8. Forholdet til en tredjepart

Malejo har bare plikter overfor den kunde som er navngitt i oppdragsbekreftelsen eller på annen måte, og fraskriver seg ethvert ansvar overfor enhver tredjepart. Under enhver omstendighet oppstår det ikke noe kundeforhold mellom Malejo og andre tredjeparter uten skriftlig dokumentasjon.

9. Elektronisk kommunikasjon

Vi forbeholder oss retten til å benytte ukryptert, elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, etc.) i kontakt med kunder, motparter og andre involverte parter i et oppdrag, med mindre kunden uttrykkelig ber om at kommunikasjonen ikke skal foregå elektronisk, eller at elektronisk kommunikasjon skal krypteres. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data o.l. ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, ved brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler, virus o.l. Vi fraskriver oss videre ethvert ansvar for feilsending

10. Dokumenter, arkiver og råmateriale

Arkiv og dokumentasjon kan bli oppbevart elektronisk. Malejo påtar seg ikke ansvar i forhold til lagring, og det forutsettes at kunden har originaler og/eller kopier av all dokumentasjon som er mottatt av Malejo.

Dokumentasjon vi mottar i anledning oppdrag blir lagret så lenge Malejo mener det er formålstjenlig (normalt 10 år). Deretter vil dokumentasjonen bli makulert/slettet uten at kunden forhåndsvarsles eller underrettes om dette.

Råmateriale fra produksjoner vil ikke bli lagret etter at prosjekt er ferdigstilt og oversendt kunde, med mindre annet er avtalt i oppdragsbekreftelsen eller i en annen skriftlig avtale. Råmateriale kan oppbevares og lagres dersom kunden ønsker dette. Kunden vil da bli fakturert i henhold til Malejos gjeldene prisliste

11. Opphavs- og eiendomsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av prosjekt tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet er skriftlig avtalt, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov.

Malejo har rett til å benytte seg av kundens navn og det ferdige produktet som referanse i salg og markedsføring.

Malejo beholder rettighetene til egne verktøy, metodegrunnlag, kildekoder, og råmateriale. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har tilegnet seg i forbindelse med bistanden.

Retten til produktet kan ikke overdras til andre uten Malejo sitt samtykke.

Malejo har rett til å bli navngitt på eksemplarer av produktet i den grad, og på den måte som følger god skikk innen bransjen.
Malejo fraskriver seg ansvar for produktet etter ferdigstilling og overlatelse til kunde.

12. Plikter

Tjenesteleveransen skal gjennomføres i samsvar med avtalen, og skal utføres profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard. Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold. Malejo skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Malejo forstår eller bør forstå at kan få betydning for prosjektets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Kunden skal lojalt medvirke til tjenesteleveransens gjennomføring. Henvendelser fra Malejo skal besvares uten ugrunnet opphold. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Kunden forstår eller bør forstå at kan få betydning for bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

13. Avslutning av engasjement

Kunden står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte Malejos engasjement, dersom ikke annet uttrykkelig er avtalt eller underforstått i den enkelte sak. Malejo har rett til å avslutte sitt arbeid med et oppdrag dersom det foreligger brudd på vilkår.

Ved avslutning av engasjement vil tid som allerede er medgått bli fakturert.

14. Ansvarsbegrensning

Malejo sine ansatte har etter selskapsavtalen ikke personlig erstatningsansvar for eventuelt erstatningsansvar som selskapet måtte pådra seg under virksomheten.

Malejos mulige erstatningsansvar, herunder ansvar for prosjektansvarlig og eventuelt andre medarbeidere er begrenset opp til total kontraktssum fastsatt i oppdragsbekreftelsen. Malejos prosjektansvarlig og eventuelt andre medarbeidere har ikke under noen omstendighet erstatningsansvar for noen form for indirekte tap, eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv.

Malejo tar ingen ansvar for at arbeid som utføres vil kunne være i strid med Kundens designmanual eller retningslinjer for design. Malejo har ikke erstatningsansvar i slike situasjoner.

15. Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig.

Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

16. Aksept og endringer

Disse vilkår sendes kunden i forbindelse med at det etableres kundeforhold, utstedes et tilbud eller at et oppdrag registreres hos Malejo. Vilkårene anses vedtatt av kunden med mindre kunden innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor Malejo at vilkårene ikke aksepteres. Malejo forbeholder seg i et slikt tilfelle retten til å frasi seg oppdraget.

Malejo forbeholder seg retten til å endre eller supplere disse generelle oppdragsvilkår, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak.

17. Lovvalgsregler og verneting

Ethvert avtaleforhold mellom Malejo og dets kunder (og eventuelle selskaper i samme konsern) vedrørende de tjenester Malejo leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til Malejos arbeid, reguleres i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

Trøndelag tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av avtaleforholdet mellom Malejo og kunden.